Taxon

Paeonia 'Kansas'

 
1 / 3
  Next
Paeonia 'Kansas' - Kansas Peony
.
Common name: Kansas Peony
Family: Paeoniaceae (Peony family)
Distribution: Garden hybrid
Hardiness: USDA Zone 4
Life form: Herbaceous Perennial
Usage: Accent in cottage garden, perennial border or mixed border
Links: Monrovia

Locations

. . Area
. Individual
.